تبلیغات
نسیم زندگی - زیبایی پوست

امروز:

زیبایی پوست

» نوع مطلب : مقالات پوست،مو،آرایش و زیبایی ،

● ماسک ضدچروک فوری!
اگر خواستیدبه مهمانی یامجلسی بروید ولی چروکهای صورتتان شماراآزار میدهد،میتوانیدازماسک ضدچروک فوری!استفاده نمایید.این ماسک بیشترچروکهای صورتتان راتامدت چندساعت محومیکند(البته درافرادبالای ۵۰ سال میزان محوچروک صددرصد نیست ولی کاهش چشمگیری خواهدداشت)

مخمرآبجوبصورت قرص درداروخانه هایاعطاریها موجوداست.۴ عددقرص مخمرآبجو بادوقاشق غذاخوری آبلیمو باضافۀ ۱۰ قطره اسانس گل سرخ(نه گلاب) راباهم خوب مخلوط کرده باپنبه به صورت بمالید.بعدازگذشت نیم ساعت صورت راباآب ولرم بشویید.
● ماسک نرم کنندۀ پوست
۲۵ گرم مخمرآبجو رادر ۴ قاشق غذاخوری آب سیب تازه حل کنید.دوقاشق غذاخوری ماست رابآن اضافه نموده آنقدر هم بزنیدتابه صورت خمیرنرمی درآید.برای مدت ۱۵ دقیقه روی صورت خودبمالیدوبعدباآب ولرم صورت رابشویید.این ماسک هم نرم کننده پوست است وهم مغذی پوست،به طوریکه پوست راتقویت کرده جلوگیری از چروک زودرس پوست میکند.
● کرم بهارنارنج
این کرم برای شفاف ودرخشان نمودن پوست بخصوص پوست خشک مفیداست.ابتدادرظرفی شیشه ای وقهوه ای رنگ مقدار۳۰ میلی لیتر روغن زیتون خالص بریزیدومقدار۲۰ گرم ازگلبرگ تازه(درصورت نبودن ازعطاری،گلبرگ خشک شده را بخواهید)گل بهارنارنج راخردکرده داخل آن بریزید.این مخلوط رایک هفته درجای تاریک وگرم قراردهیدوبعدازصاف کردن،روغن حاصله رابا۲۰ گرم روغن بادام شیرین مخلوط نمایید.مقدار ۴۰ گرم موم سفیدراروی حرارت ملایم وغیرمستقیم(روی درب کتری یا بخارپز)قرارداده پس ازآب شدن موم مخلوط قبلی رابآن بیافزایید.بعداز حل شدن کامل تاسردشدن،آرام بهم زنیدتاکرمی یکنواخت ساخته شود.این کرم تقریباًاکثرموادمغذی لازم برای پوست شمارادارد.
● کرم شفابخش همیشه بهار
آب درحال جوش راروی گل همیشه بهارریخته بگذاریدسردشود.بعدازصافی ریزعبورداده گلهای باقیمانده رادرصافی خوب بفشارید.درآخرمایع بدست آمده راروی شعله کم بگذاریدتابطورملایم آبش به نصف برسد.آنگاه مقداری ازآنراباکلدکرم ترکیب کنیدتامخلوط نهایی شل نشود.
این کرم خواص بسیارزیادی دارد.ازجملۀاین خواص درمان پوست خشک وترک خورده،بهبودی سریعترزخمهای سطحی وخراشیدگیها باایجاداسکار(آثارنابجای زخمها)کمتر،درمان سوختگیهای سطحی ونیزدرمان سوختگی پای نوزادان(Diaper rash) می باشد.درآلمان قدیسۀمعروف<<هیلدگاردفن بینگن>> ازاین ترکیب برای درمان جرب وگری پوست سرازاین پماداستفاده میکرد.
ـ موادلازم:
۱) گل همیشه بهار ۳۰ گرم
۲) آب مقطر ۲۰۰ میلی لیتر
۳) کلد کرم ۱۰۰ گرم(کلدکرم بصورت فله ای[Bulk] درداروخانه هاموجوداست نوع دیگرکه بصورت کرم آمادۀکلدکرم بنامهای تجاری نظیر کرم افسون و.... وجودداردمناسب اینکارنیست)
● کرم آووکادو
اوسرین راباروغن آووکادو مخلوط کرده گلاب رابه تدریج به آن اضافه کنید.درهربامصرف ازاین کرم مقدار ۲ قطره آبلیمو کف دست ریخته همراه کرم صورت راماساژدهید.روغن آووکادوحاوی موادمغذی وویتامین های فراوانی است وجایگاه ویژه ای درساخت موادآرایشی وبعضی کرم -هادارد.این روغن ترمیم کننده وتغذیه کنندۀ پوست بوده وبه همین دلیل برای پوستهای خشک وپرچین وچروک که درسنین بالا ایجادمی شوندمناسب بوده وطراوت لازم رابه آنها بازمی گرداند.
● سیر Garlic
ترکیبات فراوانی درسیریافت می شودوبه علت خواص طبی فراوان ازاهمیت زیادی برخورداراست.پیاز یابولباین گیاه درفارماکوپۀدارویی فرانسه ثبت شده است.سیردارای موادگوگردی،آلیسین،ریبوفلاوین ونیاسین می باشد.سیلیس ویدنیزدرسیریافت می شود.
▪ ازصدها خواص سیرمهمترین ها عبارتنداز:
خواص آنتی سپتیک،هیپوتانسیو(کاهندۀ فشار خون)مدرّ،ضدکرم،افزایش ایمنی بدن،افزایش اشتها،ملین وتسریع عمل هضم غذا،کمک به بهبودی برونشیت.اینهایکی ازصدها خاصیت سیرنیست.مالیدن یک حبه سیردرنیش حشرات درتسریع بهبودی کمک می کند.
درامراض تصلب شرایین،رماتیسم،التهاب مفاصل،سیاتیک، واریس،سینوزیت،ورم لوزه،آنژین چرکی گلو(بعلت خواص ضدمیکروبی آن)واستحکام دندانها درطی سالیان سال ودرکتب معتبرقدیمی به تاثیرات آن اشاره شده است.سیرازسفیدشدن موها تاحدزیادی جلوگیری کرده باعث افزایش عمرمی گردد.
ـ هشدار:
مصرف سیردرمبتلایان به ورم معده(Gastritis)وزخم معده (Gastric ulcers) همچنین درورم روده(Colitis) ممنوع است.مصرف بیش ازحدسیرباعث ایجادفراموشی،کاهش قدرت بینایی ،کمخونی وافزایش صفرا می شود.
● انار
درخت انار درختی است که درهرقسمتش خواصی نهفته است.میوۀ انارملین،مدر وتنظیم کننده دستگاه گوارش است.خوردن انارباعث بازشدن وروشن شدن پوست وایجادنشاط وشادی می شود.انارچاق کننده وتقویت کننده است وخوردن آن برای افرادلاغرتوصیه میشود.انارخون راتصفیه کرده سبب فعال شدن کبدودرمان اوره،کلسترول وسموم خون میشود.دردرمان یرقان،زخم دهان(آفت)،سرماخوردگی ویروسی،حالت تهوع ورفع گرفتگی صدا(لارنژیت ویروسی)تاثیرگذاراست.
درکتب قدیمی وطب سنتی ازاناربرای رفع عطش،ناراحتیهای کیسه صفرا(سنگ صفراوی)،کاهش تب،درمان ترشحات سفیدزنانه،ناراحتیهای ادراری وکاهش خونریزیهای عادت ماهانه خانمها یادشده است.ضمناًتوصیه میشده که دردوران بارداری انارمصرف شود.
اگرخیسانده پوست ریشۀ اناررادرآب بجوشانید(مقدار ۱۰۰ گرم پوست ریشه درنیم لیترآب،به اندازه ای بجوشدتاآب به یک چهارم خودبرسد) وهرروزصبح ناشتا ازآن مصرف نمایید(تا ۵ روز)دردفع کرم کدو وکرمک(اکسیور=کرمهای ریزوسنجاقی سفید)موثرمی باشد.دم کردۀگل خشک اناردرآب اسهال ویروسی رابندمی آورد(دراسهال میکروبی هم بندآورنده است.ولی بندآمدن اسهال دراسهال میکربی بسیارخطرناک است وفقط بایدتحت نظر پزشک انجام شود)دربیماریهای لثه،تسکین دردآنژین چرکی گلو،ورم لوزه ها وخونریزی لثه غرغره کردن باجوشاندۀپوست یاگل انار بسیارمفیداست وتاحدزیادی اثردرمانی دارد.
● سعد
سعدادرارآور،ضدسنگهای ادراری،ضدعفونی کننده وضدسم است.غرغره کردن جوشاندۀآن دردهان سبب سفت شدن لثه وخوشبوشدن دهان میگردد.مصرف سعدسبب تقویت اعصاب وایجادتعادل درتحریکات جنسی می شود.مالیدن آب وجوشاندۀ سعدبه شکل استعمال خارجی دردرمان کورک وبازشدن جوشهای چرکی موثراست.
● ماسک موز باشیرین بیان (ضدپیری پوست)
ریشه شیرین بیان راکاملاًآسیاب کرده(یاازعطاری پودرریشه شیرین بیان رابخواهید)باگلاب مخلوط کنید.نصف موزرا له کرده همراه زردۀتخم مرغ به مخلوط بیافزایید.درانتهاعسل رابا مواددیگرخوب مخلوط نماییدتاقوام یکدستی ذاشته باشد.درآخراگرمخلوط زیادشل بودکمی پودرشیرین بیان به آن اضافه کنید.پوست صورت،گردن وسینه راتمیزکرده واین ماسک رابمدت ۳۰ دقیقه روی آنها بمالید.ازاین ماسک میتوان به دورچشمها_ونه روی پلکها_نیز مالید.سپس پوست راباآب گرم وبآرامی شستشو دهید.موادارزشمنددراین ماسک باعث برطرف نمودن علایم پیری وشکوفایی پوستتان میشود.درصورتیکه هفته ای دوبار وحداقل ۲ماه ازاین ترکیب استفاده نمایید،پوستتان صاف وکشیده خواهدشد.
▪ موادموردنیاز:
۱) پودرریشه شیرین بیان ۲۰ گرم
۲) گلاب ۲۵ میلی لیتر
۳) زرده تخم مرغ(رسمی باشدبهتراست) ۱ عدد
● کرم عسل با سویا
ابتدا سویا رابا روغن زیتون داخل شیشه قهوه ای رنگ(شیشه شربت سرماخوردگی کودکان)ریخته درجای گرم وتاریک(داخل کابینت آشپزخانه)بمدت یکهفته نگهدارید.سپس بااستفاده ازصافی ریزی(یاجوراب زنانه)آنراصاف کرده روغن رابادقت به کمک کاردک چوبی به اوسرین بیافزایید.بعدعسل راکم کم بآن افزوده کاملاًهم بزنید.
موادموجوددراین کرم باعث رفع افتادگی پوست شده آنراترمیم میکندوشادابی رابآن برمیگرداند.حتماًازعسل طبیعی استفاده نماییدتامعجزه خواص آنراببینید.
▪ موادلازم:
۱) روغن زیتون ۵۰ گرم
۲) سویای خام ۲۰ گرم
۳) اوسرین ۸۰ گرم
۴) عسل طبیعی ۳۰ گرم
● لوسیون پرتقال
پوست ۳ عددپرتقال را خوب شسته وقطعه قطعه کنید.درظرفی شیشه ای مقدار ۱۵۰ میلی لیترآب جوش ریخته پوستهارادرون آن بریزید.مدت ۲ ساعت درجای گرم بماندوبعدصاف کرده درون بطری شیشه ای وتیره(بطری شربت سرماخوردگی کودکان)بریزید.اگرهرروزازاین لوسیون روزی ۲ باراستفاده نمایید،بعداز ۱۵ روز پوست شما شفافتروشاداب شده ورنگ پوستتان باز میشود.
● ماسک ضدچروک
این ماسک ازموادساده ای تشکیل شده ومصرف مداوم ومنظم آن باعث ازبین رفتن چروکهای صورت میگردد(گاهی بالاخص خانمها مبالغ هنگفتی راجهت خریدکرمهای خارجی می پردازند تاچروکهای صورت راازبین ببرند،غافل ازاینکه موادشیمیایی پوست راخراب کرده وتازمانیکه کرم رااستفاده میکننداثرآن باقی میماند.ولی این موادطبیعی است که پوست راتغذیه کرده دائماً آن راجوان نگه می دارد)
۵۰ گرم آردجو دوسررابایک قاشق غذاخوری عسل ویک سفیدۀتخم مرغ مخلوط کنیدتاتبدیل به خمیرسفتی شود.این ماسک رابرروی صورت بمالیدوبعداز ۲۰ دقیقه با آب ولرم بشویید.حداقل درهفته ۲ بارازاین ماسک استفاده شود.
● ضد درد مفاصل
این مخلوط درکاهش دردهای آرتروز ورماتیسم های مفصلی نسبتاً موثراست و نیاز بیماربه داروهای شیمیایی را به مقدارزیادی کاهش می دهد(درآرشیو دوم بهمن داروی ضددرد مفصلی وجودداردکه هم اثردرمانی زیادی داردوهم نیازبه داروی شیمیایی رادربیماربه صفرمیرساند).
مرزنجوش،سداب،برنجاسف وبابونه ازهرکدام ۱۰ گرم؛سوسن ۲۰ گرم واذخر ۵ گرم همه رابایک لیوان آب بجوشانید ووقتی مخلوط غلیظی ایجادشد(آب مخلئط به یک سوم برسد)آنرابا۵۰ میلی لیترگلاب و۵۰ میلی لیترسرکه سفیدمخلوط کرده روزی دوباربه محل دردبمالید.بعدازحدود ۱۰ روز کاهش بارزدرد وخشکی مفاصل احساس میشود.
● خواص گیاهان طبیعت
▪ سنا (sena Leaf)
برگ سنا قویتر ازمیوه یاتخم سنااست وهردو حاوی موادزیر می باشد:
رئین،آلوامدین،سنئوزیدها،آنتراکینون،قندهای گلوکز،فروکتوز،ساکاروز وگالاکتوز.همچنین دارای فلاونوئیدها ورزین می باشد.
ـ مصارف درمانی:
برگ وتخم سنابعنوان ملین (Laxative)بصورت پودر یا چای مصرف میشود.ضمناًدردرمان یبوستهای مزمن به تنهایی یا همراه شیرین بیان مصرف میشود.
ـ مقدارمصرف:
یک قاشق چایخوری ازبرگ پودرشده سنا رادریکاستکان آبجوش دم کرده مانندچای میل نمایید.درصورت لزوم تا روزی ۳ مرتبه نیز میتوانیدتکرارنمایید.
بعنوان مسهل دریبوستهای مزمن که به هیچ دارویی جواب نداده است،مقدار۱۰ گرم برگ پودرشده رادر۲۵۰ میلی لیتر(یک لیوان)آبجوش دم کرده صبح ناشتا میل کنید.
دربازاردارویی کشور از سنا ترکیبات مختلفی برای یبوست ساخته میشود،نظیر شربت سناگل وسنالین.به تجربه دیده شده که یکی ازبهترین داروهای ملین ومسهل برگ سنا میباشد.
▪ زنجبیل Ginger
زنجبیل یاZingibar حاوی موادزیراست:بورنئول،سیترال،فنولها،آلکالئیدوموسیلاژ.بطورکلی زنجبیل طبیعت گرم دارد.عملکردآن بطورعمومی: ضداسپاسم،عرق آور وضدنفخ معده وروده میباشد.همچنین برای قولنج روده وسو ءهاضمه مورد مصرف دارد.زنجبیل محرک قوه باه ومحرک مردان وافزاینده اسپرم درمردان نیزاست.
ـ مقدارمصرف:
زیشه خشک شده زنجبیل بصورت پودر(که عمدتاًدرعطاریها به این صورت موجوداست)صبح وشب هردفعه نیم تا یک گرم روی غذا ریخته یا دریک استکان آب جوش دم کرده میل نمایید.همچنین میتوان درقوری این مقدارراجوشاند.
ـ هشدار:
مصرف زنجبیل برای زنان باردار،افرادیکه گرمی دارندوبیماران دارای ورم یازخم معده ممنوع است.
گرفته شده از سایت علمی پزشکی توسط آقای برمکی دبیر زیست
سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

نوشته شده در : 1389/04/22  توسط : محمد افشار.    نظرات() .

دنبالک ها: زیبایی پوست ،
Buy cialis
1397/09/16 01:40

You definitely made your point!
cialis italia gratis cialis 05 we recommend cialis best buy best generic drugs cialis ou acheter du cialis pas cher cialis name brand cheap 200 cialis coupon cialis coupons cialis super acti cialis tadalafil online
Buy cialis online
1397/09/15 06:14

Incredible loads of amazing advice.
online cialis effetti del cialis cialis usa cost cialis side effects dangers tadalafil 20 mg cialis generic cialis reviews buy cialis online nz precios de cialis generico cialis vs viagra
buy tadalafil
1397/09/14 11:52

With thanks, A good amount of stuff!

cialis australian price cialis 20 mg best price cialis kamagra levitra we recommend cheapest cialis cialis pills boards cialis coupons generic cialis review uk cialis mit grapefruitsaft cialis 20 mg cialis coupons printable
cialis
1397/09/14 00:26

This is nicely expressed! .
click here to buy cialis walgreens price for cialis precios de cialis generico cialis 5 mg cost of cialis cvs cialis 20 mg cut in half walgreens price for cialis cialis online il cialis quanto costa dosagem ideal cialis
buy cialis online no prescription
1397/09/13 13:26

You mentioned this wonderfully!
cialis generic click now buy cialis brand buying cialis on internet venta cialis en espaa cialis australian price tadalafil generic cost of cialis cvs cialis generico milano cheap cialis cheap cialis
Cialis generic
1397/09/13 01:59

Thank you. Plenty of write ups!

cialis side effects dose size of cialis cialis therapie what is cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis dosage recommendations cialis mit grapefruitsaft cialis billig cialis daily dose generic cialis daily new zealand
buy tadalafil no prescription
1397/09/12 12:57

Many thanks, Numerous data!

cialis dosage side effects for cialis generic low dose cialis opinioni cialis generico cialis 5 mg schweiz cialis ahumada wow cialis 20 where cheapest cialis cialis 5 mg para diabeticos the best site cialis tablets
Generic cialis
1397/09/12 01:40

This is nicely said! .
generic cialis at the pharmacy cialis online nederland cialis 5 mg schweiz cialis generico en mexico cialis super kamagra viagra cialis levitra tadalafil 20mg enter site 20 mg cialis cost online cialis cialis rezeptfrei sterreich
Cialis canada
1397/09/11 12:35

This is nicely said! .
how do cialis pills work cialis wir preise effetti del cialis cialis wir preise cialis bula cialis savings card buy cheap cialis in uk 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5mg brand cialis nl
buy cheap cialis in canada
1397/09/11 01:29

You actually reported this well!
viagra vs cialis vs levitra look here cialis order on line how much does a cialis cost cialis daily new zealand cialis billig cialis billig viagra cialis levitra cialis en 24 hora cialis tadalafil how do cialis pills work
buy cialis pills online
1397/09/10 12:29

You said that fantastically!
cialis coupon viagra cialis levitra cialis pas cher paris cialis para que sirve cialis 20mg preis cf buy cialis online legal cialis sale online cialis 5 mg funziona cialis dosage amounts cialis generic
Buy cialis
1397/09/10 01:01

Really loads of useful data.
cialis without a doctor's prescription cialis lowest price click here to buy cialis cialis price thailand tadalafil tablets cialis 30 day sample cialis 5 effetti collaterali viagra vs cialis generic cialis pro where do you buy cialis
buy cialis usa
1397/09/9 13:38

Nicely put. Thanks a lot.
cialis en mexico precio price cialis wal mart pharmacy cialis online holland generic cialis in vietnam order cialis from india generic cialis tadalafil usa cialis online we like it cialis soft gel opinioni cialis generico cialis for bph
buy cialis without a doctor's prescription
1397/09/9 01:56

Point effectively regarded.!
brand cialis nl venta de cialis canada cialis coupon generic cialis at walmart cialis professional from usa i recommend cialis generico cialis dosage cheap cialis canadian cialis tadalafil 10 mg
Cialis pills
1397/09/8 14:35

With thanks. I enjoy it!
tadalafilo viagra cialis levitra cipla cialis online cialis prezzo di mercato cialis generique cialis side effects only now cialis for sale in us callus cialis flussig tadalafil 20 mg
buy cialis medication
1397/09/8 02:21

Thanks a lot! I like it!
cialis generic availability tarif cialis france cialis online napol achat cialis en europe prezzo di cialis in bulgaria low cost cialis 20mg cialis australia org buying brand cialis online cialis cipla best buy purchase once a day cialis
buy cialis no rx
1397/09/7 13:53

You made your point!
cialis cost buy cialis cheap 10 mg only now cialis 20 mg cialis dosage recommendations 200 cialis coupon how to purchase cialis on line deutschland cialis online cialis wir preise walgreens price for cialis rezeptfrei cialis apotheke
Cialis prices
1397/09/7 01:55

You mentioned that really well.
cialis side effects dangers 5 mg cialis coupon printable generic for cialis generic cialis pro best generic drugs cialis we recommend cialis info cialis 20 mg the best choice cialis woman cialis generico en mexico cialis 10 doctissimo
levitra 10 mg kopen
1397/07/19 09:12

You expressed this very well.
buy levitra generic levitra prices levitra 10 mg kopen levitra without a doctor prescription levitra 20 mg bayer prezzo levitra generic vardenafil 20mg vardenafil 20mg levitra buy levitra 10mg
Buy cialis
1397/07/10 06:00

Superb advice. Kudos.
we use it cialis online store cialis therapie cialis per paypa cuanto cuesta cialis yaho cialis prices only now cialis 20 mg buy name brand cialis on line rx cialis para comprar cialis herbs generic cialis 20mg uk
Generic cialis
1397/07/8 03:34

With thanks. I like this.
when will generic cialis be available cialis mit grapefruitsaft preis cialis 20mg schweiz generic cialis review uk cialis great britain cialis tablets prices for cialis 50mg cialis generisches kanada click here take cialis legalidad de comprar cialis
Cialis online
1397/07/7 00:24

You've made your stand pretty well!!
safe site to buy cialis online 40 mg cialis what if i take cialis lilly tadalafi recommended site cialis kanada ou trouver cialis sur le net can i take cialis and ecstasy cialis online deutschland acheter cialis kamagra cialis herbs prices for cialis 50mg
canada online pharmacies for men
1397/06/31 17:29

Wow loads of great facts.
rx from canada drugstore online canada canada pharmacies legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy drugs for sale deep web canadianpharmacyusa24h buy viagra online usa canadian drugs pharmacy canada best
cialisvipsale.com
1397/06/28 19:05

Cheers, A lot of content!

click here cialis daily uk click now buy cialis brand cialis patent expiration prezzo di cialis in bulgaria cialis 05 rezeptfrei cialis apotheke cialis purchasing generico cialis mexico can i take cialis and ecstasy cialis professional yohimbe
http://cialisbuys.com/
1397/06/27 15:57

Fantastic write ups. Thanks a lot.
low dose cialis blood pressure cialis farmacias guadalajara generic for cialis india cialis 100mg cost cialis rezeptfrei buy cheap cialis in uk cialis lowest price tadalafil generic cialis 05 cialis pills in singapore
cialisyoues.com
1397/06/15 04:27

You actually expressed it wonderfully.
only now cialis for sale in us cialis for sale south africa prix de cialis achat cialis en europe free generic cialis cialis arginine interactio ou acheter du cialis pas cher cialis cipla best buy prix de cialis cialis sale online
cialis canadian pharmacy
1397/06/13 20:12

You revealed that really well!
canada online pharmacy canadian pharmacy viagra brand canadian government approved pharmacies rx from canada canadian pharmaceuticals companies best canadian pharmacies online canadian pharmacies best canadian mail order pharmacies Northwest Pharmacy drugs for sale online
Buy cialis online
1397/06/12 20:37

Nicely put. Thanks.
prix de cialis cialis dosage recommendations cost of cialis per pill preis cialis 20mg schweiz discount cialis cialis 200 dollar savings card how does cialis work we choice cialis pfizer india order cialis from india cialis e hiv
cialisky.com
1397/06/12 02:13

You have made your point!
where do you buy cialis where to buy cialis in ontario low cost cialis 20mg tesco price cialis generic cialis 20mg uk cialis online napol cialis alternative cialis 20 mg cost does cialis cause gout tadalafilo
viagrayosale.com
1397/06/11 13:05

Many thanks, A good amount of material.

il cialis quanto costa cialis 20mg i recommend cialis generico weblink price cialis cialis baratos compran uk buy cialis online cheapest precios de cialis generico fast cialis online cialis pills price each cialis daily new zealand
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30